Algemene voorwaarden

Aanbiedingen

Onze prijslijsten, catalogi en prijsaanbiedingen zijn ter informatie en niet bindend. Prijzen zijn netto, tenzij anders aangegeven, nevenbelastingen en heffingen van overheidswege zijn hier niet inbegrepen.

Bestelling en aanvaarding

De koper erkent volledig voorgelicht te zijn over de technische kenmerken van het gekochte voorwerp en van zijn gebruiksmogelijkheden.  Elke bestelling zal slechts definitief zijn als ze door ons schriftelijk is aanvaard per email of per verkoop overeenkomst.

Levering / leveringstijden

De levering gebeurt bij de verkoper op initiatief en op kosten van de koper. De koper is gehouden de bestelling af te nemen bij het verstrijken van de overeengekomen termijn en in het geval geen termijn overeengekomen is, uiterlijk 6 maanden na het ondertekenen van deze bestelbon. De koper zal in gebreke zijn de levering af te nemen 8 dagen nadat hij daartoe bij aangetekende brief aangemaand werd. De in de bijzondere voorwaarden overeengekomen prijskortingen blijven slechts geldig als de koper de bestelling afneemt of betaald binnen de twee maanden na het afsluiten van de verkoop overeenkomst, tenzij de koper aantoont dat BVBA Eurocampers op dat ogenblik niet in staat was het voertuig te leveren.

Afbestelling of weigering

Bij eventuele afbestelling of weigering de bestelling af te nemen, verplicht de koper zich ten titel van schadevergoeding 25% van de totale koopsom op de voorzijde van deze koopovereenkomst vermeld te betalen. Deze schadevergoeding is eveneens verschuldigd wanneer de rechtbank de gerechtelijke ontbinding van de overeenkomst uitspreekt wegens tekortkomingen van de koper.

Betalingen

De koopprijs is contant betaalbaar te Houthalen 10% bij bestelling, 80% bij overhandiging COC en het saldo bij levering.

Geschillen

Bij niet directe betaling wordt van rechtswege een intrest toegepast van 1.5 % per maand, bij weigering van betaling en na in gebreke stelling wordt de koopprijs verhoogd met 10 % ten titel van overeen-gekomen schadevergoeding met een minimum van 123,95€ en een maximum van 1239,47€.

Ingeval de verkoper de overeengekomen leveringstermijn overschrijdt, zal hij een schadevergoeding van 2,48€ per dag verschuldigd zijn vanaf de 10 de dag na de ingebrekestelling per aangetekende brief door de koper.

Dit geldt niet in geval van overmacht, waarmee gelijkgesteld wordt de niet-levering door de leverancier van de verkoper en indien de laattijdige levering het gevolg is van de bestelling of de levering van accessoires.  Voor eventuele andere tekortkomingen door de verkoper, zal de koper vrij zijn recht op schadevergoeding volgens het gemene recht kunnen laten gelden. In het geval de koper nalaat of weigert de levering in ontvangst te nemen zal hij, na ingebrekestelling, per dag een schadevergoeding verschuldigd zijn berekend op 15 % op jaarbasis van de koopprijs en dit als vergoeding voor de standplaats en voor de immobilisatie van het kapitaal.  Alleen de rechtbanken van Hasselt zijn bevoegd in geval van geschil.

Eigendomsrecht

De goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling inclusief kosten ervan is geschiedt.

Waarborg

BV Eurocampers biedt een waarborg op wisselstukken gedurende 1 jaar na de levering van het voertuig.  Deze waarborg strekt zich niet uit tot de arbeidsuren en de waarborg wordt geleverd in Houthalen.

Voorwaarden van overname

De overname naar aanleiding van de aankoop van een ander voertuig bij de overnemer is afhankelijk van de levering van een nieuw voertuig en van het bewijs dat de overlater eigenaar is van het over te nemen voertuig en dat alle verbintenissen met betrekking tot een eventuele financiering werden uitgevoerd.  Bij overname heeft BVBA Eurocampers 3 weken tijd vanaf de levering van het over te nemen voertuig om per aangetekende brief de overname te weigeren wegens de staat (niet besproken gebreken) van het over te nemen voertuig.  Motorhomes worden slechts overgenomen indien zij vergezeld zijn van het gelijkvormigheidsattest, het inschrijvingsbewijs, het groene keuringsbewijs en het gele indentificatie-verslag met Carpass (minder dan 1 jaar oud) afgegeven door de technische controle.  Tot aan de levering door de overlater bij de overnemer draagt de overlater het risico van het over te laten voertuig.